អគ្គិសនីសៀមរាប ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តសៀមរាប រយៈពេលខ្លីចំនួន៥ថ្ងៃ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារអគ្គិសនី

(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុង ក្រុងសៀមរាប រយៈពេលខ្លីចំនួន៥ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០១, ០២, ០៣ និងថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារនានា៕ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖ ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ Freshnews