ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប ត្រៀមអោយហើយទៅនឹងមានការដាច់ភ្លើងចំនួន ៤ថ្ងៃនៅតំបន់ទាំងនេះ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ និងថ្ងៃទី០១ ទី០៣ ទី០៤និងថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖