ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញរបាយការណ៍ ការងារប្រមូលផលស្រូវប្រាំង និងការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា របស់បងប្អូនប្រជាកសិករ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានបង្ហាញនូវរបាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលនៃការងារប្រមូលផលស្រូវប្រាំង ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ការប្រមូលផលបានចំនួន៦២ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង៩៩.៦៨។

ក្រសួងធនធានទឹក បានបន្ថែមថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សាឆ្នាំ២០១៩ អនុវត្តបានជាង១០ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង៤ភាគរយ៕

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ Freshnews